28.10.13

Dead Flower

Khi một mảnh tình dứt áo bỏ mà đi
thì đừng tưới nữa những nhành hoa đã chết.

No comments:

Post a Comment